SMF Tüzüğü

Federasyonun ismi ve amblemi

1- Federasyonumuzun ismi Sosyalist Meclisler Federasyonu’dur.

2- Federasyonun amblemi onaylanan biçimdedir.

Federasyon bileşenleri

3- Federasyonumuz, program ve tüzüğünü kabul eden ve demokratik bir işleyişle bir araya gelen, farklı sınıfsal, sosyal, kültürel ve ekonomik bileşenlerden oluşur.

Federasyon bileşen ve komisyonlarının örgütlenme biçimi

4- Federasyon bileşenlerinin her bir kademesi demokratik işleyişe dayalı olarak en az 3 ve daha fazla kişiden oluşan kolektif birimlerden oluşur. Herhangi bir nedenle kolektif işleyişini kaybederek 3 kişinin altına düşen örgütlenmeler karar alma hakkını yitirir. Bu durumdaki örgütlenmelerin yapacağı çalışmalar bağlı bulundukları üst organların kararlarıyla yürütülür. Olağanüstü koşullar bahane edilerek demokratik olmayan tek kişilik yönetimler meşrulaştırılamaz. Toplantı çağrıları komisyon sözcüleri tarafından yapılır.

5- Federasyon ve bileşen örgütlenmelerinin her kurul, komisyon ve birimlerde toplantı yeter sayısı toplamın salt çoğunluğundan oluşur. Kararlar toplantıda bulunanların salt çoğunluğuyla alınır. Toplantı yeter sayısı bulunamazsa, birimlerin önceden belirlediği zaman diliminde ikinci bir toplantı çağrısı yapılır. Bu toplantıda yeter ve karar sayısı toplantıda bulunanların salt çoğunluğundan oluşur.

6- Federasyonumuz, kendi içerisindeki fikir tartışmalarını bir zenginlik olarak görür, farklı fikirlerin kendi komisyonları ve Merkezi Yürütme Kurulu sorumluluğunda örgütlü bileşenler içinde çeşitli araçlarla ifade edilmesinin zeminini yaratır.

Federasyonun yönetim ve disiplin organları;

7- Federasyonun en üst iradesi kurultaydır. Federasyonun yönetim organları Federasyon Meclisi, Merkezi Yürütme Kurulu ve Yürütme’den oluşur. Federasyonun disiplin organı Disiplin Kurulu’dur.

8- Kurultaylar iki yılda bir yapılır. Olağanüstü kurultaylar Federasyon Meclisi’nin salt çoğunluğunun istemi halinde altı ay içerisinde yapılır. Kongreye altı aydan az bir zaman kalmışsa olağanüstü kurultaya gidilmez. Federasyon Meclisi’nin onayı olması halinde tüm bileşenlerin iradesine danışılarak bir yıl ertelenebilir.

9- Federasyon Meclisi’nin üyeleri kurultayların doğal delegeleridir. Bunun dışında komisyonlardan gelen delege sayısını Federasyon Meclisi belirler. Delege sayısının belirlenmesi kurultaydan en az altı ay öncesinden belirlenerek bileşenlere iletilir. Kurultayların geçerli olması, delegelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla mümkündür. Merkezi Yürütme Kurulu kurultay çağrısını ve belgelerini en az üç ay önceden kurumlara iletmek zorundadır. Belirlenen tarihte yeterli delege sayısına ulaşılmaması halinde iki ay içinde yeni bir tarih belirlenerek kurultay çağrısı yinelenir. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz, gelen delegelerle kurultay gerçekleşir.

10- Disiplin Kurulu 3 asıl, 2 yedekten oluşacak biçimde kurultayda seçilir. Disiplin Kurulu’nun kurultay öncesi iradesini yitirmesi halinde Federasyon Meclisi kurultayda belirlenen sayıyı geçmeyecek şekilde MYK dışındaki üyelerden disiplin kurulu üyesini seçer. Disiplin Kurulu, Federasyon iradesi tarafından kabul edilen disiplin maddelerine göre çalışma yürütür.

11- Federasyon Meclisi tüm bileşenlerin yönetim kurullarının toplamından oluşur. Altı ayda bir toplantısını gerçekleştirir. Toplantı çağrısı Merkezi Yürütme Kurulu tarafından yapılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamadığında en geç bir ay içerisinde tekrar toplanır. İkinci toplantıda, toplantı ve karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğuyla belirlenir.

12- Federasyon Merkezi Yürütme Kurulu, kendisini oluşturan her bileşenin iki temsilcisinin katılımıyla oluşur. Merkezi Yürütme Kurulu iki ayda bir toplantılarını gerçekleştirir. Bileşenlerin temsil sayısı ihtiyaca bağlı olarak kurultaylarda değiştirilebilir. Merkezi Yürütme Kurulu kendi içerisinde belirli sayıda üyeden oluşan yürütme kurulunu seçer ve ihtiyaca bağlı olarak görev ayrışımına giderek birimler oluşturabilir. Merkezi Yürütme Kurulu oluşturduğu birimlerin görev ve sorumluluk alanlarına ilişkin Federasyon Meclisi’ni ve komisyonlarını bilgilendirir. Yürütme bir ayı geçmemek şartıyla ihtiyaca bağlı olarak toplantılarını gerçekleştirir.

13- Federasyon Merkezi Yürütme Kurulu, önemli siyasal gelişmelere, örgütsel sorunlara bağlı olarak federasyon meclisiyle ya da tüm bileşen iradelerinin katılımıyla ara konferanslar yapabilir.

Federasyon bileşenlerinin özgünlükleri

14- Federasyonumuz, tüm mücadele alanlarında yerel inisiyatifleri destekler. Kadın, LGBTİ+, gençlik, kültür, yerel yönetimler, yayın, çevre vb. federasyonu oluşturan tüm bileşen örgütlenmelerinin özgünlüklerini tanır ve hiçbir koşulda dayatmada bulunmaz. Bu örgütlenmeler özgün çalışmalarını yürütürken merkezi çalışma, kararlarla ortaya çıkan örgütlenme ya da sonuçları merkezi kurumların onayı olmadan değiştiremezler. Bu alanlara yönelik değişiklik yapılmasını isteyen bileşen kurumlar merkezi komisyona gerekli öneri ve taleplerini ileterek gerekli onay alındıktan sonra gerekli çalışmaları ya da kararları uygulayabilirler.

15- Federasyon komisyonunu oluşturan her bileşen, her an kendi temsilcisini değiştirme hakkına sahiptir. Merkezi Yürütme Kurulu’nca kabul edilen uygun gerekçeler olmaksızın iki toplantıya katılmamaları halinde, Federasyonu oluşturan bileşen temsilcilerinin Merkezi Yürütme Kurulu üyelikleri düşer. MYK üyeliği düşen kişinin kendi komisyonundaki temsilciliği devam eder. İlgili komisyonla gerekli görüşmeler yapılarak sorun çözüldükten sonra bileşen temsilcisi Merkezi Yürütme Kurulu’nun toplantılarına katılabilir.

16- Federasyona bağlı her bileşen üyesi kendi merkezi komisyonlarına bağlı olarak hareket eder. Farklı bileşenler birbirine dayatmada bulunamaz. Komisyonlar arası yaşanacak örgütlenme sorunları il ya da bölge koordinasyonlarında çözülmezse, yatay ilişkilere girilmeden, Merkezi Yürütme Kurulu’na taşınarak çözülür.

17- Federasyonumuz cinsiyet kimliklerine yönelik var olan eşitsizliği giderme temelinde pozitif ayrımcılık ve kota sistemi anlayışını savunur. Kadın ve LGBTİ+ örgütlenmesi dışında Federasyonu oluşturan her kurumun yönetiminin yarısının kadın olmasını anlayışını benimser. İradesi dışında kadın kotasını yakalayamayan örgütlenmeleri eksik örgütlenme olarak görülür ve merkezi temelde üretilen politikalarla bu eksikliğin aşılması için özel çalışmalar yürütür.

18- Federasyonumuz merkezi temsilde başkanlık yerine dönem sözcülüğünü benimser. Dönem sözcülerinden en az birinin kadın olması zorunludur. Dönem sözcülerinin seçimi ve değişim süreci Merkezi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Federasyonun iradesi dışında yönetimde kadın ve erkek sayısında eşitsizlik olması durumunda kadın ve erkek dönem sözcülerinin kendi içinde ayrı ayrı dönüşümü gerçekleşir.

Federasyona üye olma ve üyelikten çıkma işleyişi

19- Federasyonumuza katılma ve ayrılma kurumsal temelde olur. Bireysel başvurular bileşen komisyonlarına yönlendirilir. Federasyonun program ve tüzüğünü kabul eden her kurum Federasyon Meclisi’nin oy çokluğu ile federasyona kabul edilir. Federasyona bileşen olarak kabul edilen kurumlar, merkezi temsilcilerini seçerek Merkezi Yürütme Kurulu’na dâhil olur. Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun bileşenlerindeki kadın üyeler doğal olarak Demokratik Kadın Hareketi’nin üyeleridir.

20- Federasyon, yaşanan toplumsal gelişmelere bağlı olarak herhangi bir alana yönelik özgün örgütlenmeler oluşturarak federasyon bileşeni haline getirebilir. Federasyon Meclisi’nde üyeliği onaylanan bileşenler, özgün örgütlenme haline dönüştüğü andan itibaren hak ve görevler temelinde diğer federasyon bileşenleri ile aynı hukuka sahip olurlar.

21- Federasyon bileşenleri, program değişikliğine giderek ilkesel temelde federasyon program ve tüzüğüne ters düşen içerikte bir programı kabul ettiğinde Federasyon Meclisi’nde bu bileşenin savunması alınarak oy çokluğuyla üyeliği düşürülebilir.

Federasyonun işleyişi

22- Merkezi Yürütme Kurulu, Kurultay ve Federasyon Meclisi’nin kararları doğrultusunda çalışma yürütür. Yürütme kurulu ise kurultay, Federasyon Meclisi ve Merkezi Yürütme Kurulu’nun kararları doğrultusunda çalışma yürütür. Her kademedeki kurul, üst kurulların ve kurultayın kararlarını değiştiremez.

23- Merkezi Yürütme Kurulu’na katılan bileşen temsilcileri kişisel fikirlerinin yanında, temsil ettikleri komisyonun faaliyet raporlarını komisyona sunmakla yükümlüdürler. Federasyon Meclisi, Merkezi Yürütme Kurulu ve Yürütme Kurulu her toplantısının sonucunu hiçbir gizliliğe gitmeden tüm bileşenlerine iletmek zorundadır. Kitleleri ilgilendiren siyasal gündemlere ilişkin ise kamuoyuna açıklamalar yapılır.

24- Federasyon merkezinin açıklamaları tüm bileşen kurumlarını bağlar. Tek tek komisyonların yaptığı açıklamalar ise kendi komisyonlarını bağlar. Yürütme Kurulu, belirlenmiş merkezi politikalar dışında tüm komisyonları bağlayan merkezi açıklamaları Merkezi Yürütme Kurulu’nun onayını alarak yapar.

25- Federasyonumuz, siyasetin merkezileşmesinde kitlelerin rolünü belirleyici olarak görür. Bu temel yönelime bağlı olarak her noktada olduğu gibi kendi bileşenlerinde ya da dışımızda oluşan yönetimlerde, söz-yetki-kararın en geniş kesimlerde olmasını savunur. Federasyonun kendi dar örgütlenmesi dışında sınıfsal, kültürel, siyasal, ekonomik vb. konularda, geniş kitleleri ilgilendiren alanlarda federasyonumuzla ilişkisi olan/olmayan kitlelerin katılımıyla meclis vb. inisiyatifler oluşturarak kitlelerle birlikte çalışmalar yürütülür.

26- Kurultaylarda onaylanan program ve tüzük tüm Federasyon bileşenleri için bağlayıcı niteliktedir. Federasyonun tüzük ve program maddeleri kurultaylar dışında değiştirilemez.

Federasyonun gelirleri

27 – Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun geliri üye aidatları ve bağışlardan oluşur.

 

Temmuz 2017