Sermaye Partileri ve Adaylarına Oy Verme! Devrimci, Demokratik, Yurtsever Adayları ve İttifakları Destekle!

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala iktidarı ve muhalefetiyle hem burjuva cephe ve hem de tüm dinamikleriyle Emek, Demokrasi ve Özgürlük cephesi kendi somut siyaseti ve ittifaklarıyla sürece dair siyasal çalışmalarını yoğunlaştırarak yerel seçimlere hazırlanmaktadır. SMF, öncesinden yerel seçimler gündemli çeşitli vesilelerle yaptığı açıklamalarda vurguladığı gibi bu sürece halkın stratejik çıkarlarını ve kazanımlarını merkeze koyan taktik bir siyasetle yaklaşmakta ve bu siyasete göre pozisyon almaktadır. Bu anlamda, iktidarı ve muhalefetiyle gerici faşist cephenin geriletilmesi ve sol-sosyalist-emek-demokrasi cephesinin en geniş demokratik ittifaklar siyasetiyle güçlendirilmesi, sosyalist bir alternatifin oluşturulması ve somut politik kazanımlar yaratılması taktik siyasetimizin esas muhtevasını oluşturmaktadır.

Bu bağlamda; her meselede olduğu gibi yerel seçimler meselesini de içinden geçmekte olduğumuz politik süreçten bağımsız ele alınamayacağını belirtmek isteriz. Her taktik ve somut siyaset verili nesnel durumla diyalektik bağlantısı içerisinde ele alınmak durumundadır. Dolayısıyla yerel seçimler siyasetimizin ana hatlarını bu muhtevada tartışmakta ve ele almaktayız.

Yerel seçimlere giderken burjuva iktidar ve muhalefeti arasındaki durum ve gelişmeler esas konumuz olmamakla birlikte, siyasi sürecin olanakları ve burjuva klikler arası dalaştan doğan avantajların değerlendirilmesi bakımından genel siyasi sürecin göz ardı edilmeden analize tabi tutulması olması gereken doğru siyasettir. Yerel seçimler sürecine dönük politika ve pozisyonumuzu belirlerken, burjuva iktidar ve muhalefetle işimizi onların siyasal teşhirini yürütme göreviyle, yerel seçimlerde iktidarı ve burjuva muhalefetiyle bir bütün gerici cephenin geriletilerek demokratik ve devrimci cephenin kazanımlarını merkeze koyan bir taktik siyaset sürece dair somut siyasetimizin ana hedefini ve kapsamını belirlemektedir.

Özetle; burjuva gerici cephenin geriletilmesi ve devrimci, demokratik cephenin somut kazanımlarla güçlendirilerek geniş kitlelerin yüzünü yeniden sosyalizm mücadelesine dönmelerini sağlamak yerel seçimler siyasetimizin ana muhtevasını oluşturmaktadır. Bu zeminin yaratılmasının esas politik taktiğinin ise halk saflarında bulunan ve demokratik cephenin bileşeni olan tüm güçlerle en geniş demokratik ittifaklar siyasetiyle sürece hazırlanmak ve politik konumlanmasını bu zeminde oluşturmak olduğunun altını bir kez daha çizmek isteriz.

SMF; yukarıda özetle ifade etmeye çalıştığımız perspektif ve taktik siyaset doğrultusunda hareket etmiş ve sürecin politik sorumluluğu ve ihtiyaçlarını merkeze koyan bir anlayışla burjuva cepheye karşı en geniş muhtevada demokratik bir cephenin yaratılması için olağanüstü bir çaba içerisinde olmuştur. Bu boyutuyla sol-sosyalist- demokratik cephede önemli politik bir sorun olan ve ideolojik olarak tamamen küçük burjuvazinin sınıfsal dokusundan beslenen dar grupçu yaklaşımlar nedeniyle geniş demokratik bir ittifak ve cephe zemini maalesef yaratılamamıştır.

Tüm bunlara rağmen kendi içinde sancılı bir şekilde olgunlaşmış olsa dâhi başta Dersim olmak üzere bir dizi yerelde yakalanan ittifak zeminin olağanüstü politik bir kazanım olduğunun altını çizmek isteriz.

Bu anlamda SMF olarak, sürecin politik ihtiyaçları ve sorumluluğuna denk düşmeyen, demokratik ve devrimci cephenin birlik ve ittifak zeminini zayıflatan ve daraltan her türlü siyaset ve tartışmanın karşısında olduğumuz gibi hiçbir şekilde bu zeminin parçası olmayacağımızı bir kez daha vurgulamak isteriz. Devrimci bir programdan beslenmeyen ve tutarlı bir birlik, cephe ve ittifak siyaseti olmayanların SMF’ye dönük yaptığı subjektif ve hoyratça değerlendirmelere dair dar ve kısır tartışmalara girmeyeceğimizi ve yerel seçimler süreci tamamlandıktan sonra her boyutuyla sürece ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunacağımızı önemle belirtmek isteriz.

Sonuç olarak; iktidarı ve muhalefetiyle bir bütün burjuva cephe karşında net politik bir tutuma sahip olmakla birlikte, savunduğumuz devrimci program ve bilimsel sosyalizm teorisi doğrultusunda sosyalizm mücadelesinde stratejik çıkar ve kazanımlarını esas alan bir taktik siyaset sürece dair somut konumlanmamızın ana eksenini oluşturmaktadır. Bu bağlamda her boyutuyla sermaye partileri ve adaylarına karşı tutumumuzun keskin, net olduğunu ve hiç bir şekilde sermaye adaylarını desteklemeyeceğimizi açıkça ifade ediyoruz.

Tüm halkımızı, sermaye partileri ve adaylarına karşı tutum alarak onlara oy vermemeye; devrimci, demokratik, sol, sosyalist ve yurtsever adayları ve ittifakları desteklemeye çağırıyoruz!

Sosyalist Meclisler Federasyonu Merkezi Yürütme Kurulu