Emperyalist Savaşa, Faşizme, Sömürüye ve Açlığa Karşı 1 Mayıs’ta Alanlara!

Emperyalist savaş, kriz, açlık, yoksulluk, sömürü ve toplumsal çürüme ile yoksul dünyanın esaret altına alındığı ve yıkıma sürüklendiği bir tarihsel kesitte 2022 1 Mayıs’ını karşılamaktayız.

Yapısal olarak ekonomik ve siyasal kriz girdabında debelenen emperyalist/kapitalist sistem, krizini aşmak için emperyalist işgaller, gerici savaşlar, sömürü ve yıkım saldırılarına başvurmaktadır. Somutta Ukrayna özgülünde yaşanan emperyalist savaş tamda bu durumun kaçınılmaz bir sonucu olarak yaşanmaktadır. Bu bağlamda emperyalist savaş ve işgallere karşı çıkmak ve enternasyonal proletarya başta olmak üzere halkların haklı kavgasını ve mücadelesini yükseltmek günün tayin edici devrimci görevlerinden biridir. Bu siyasal perspektif doğrultusunda 1 Mayıs alanlarında emperyalist savaş ve işgallere karşı güçlü bir teşhir çalışması yapmak ve halkların enternasyonal devrimci mücadelesinin tek çözüm olduğunu haykırmak önemli bir yerde durmaktadır.

Uluslararası emperyalist/kapitalist sistemin bir parçası olan coğrafyamız sınıf egemenleri de gerici sınıfsal karakterlerine uygun olarak işçi sınıfı başta olmak üzere ezilenlere pervasızca saldırarak krizini aşmaya ve gerici saltanatını ayakta tutmaya çalışmaktadır. İşçi ve emekçiler başta olmak üzere geniş halk kitlelerini açlığa, yoksulluğa ve sefalete mahkûm eden AKP/MHP faşist iktidarı, zam yağmuruyla ve sömürü politikalarıyla halka açlığı dayatmaktadır. Zamlar, açlık, yoksulluk, sefalet ve sömürü politikalarıyla işçi ve emekçileri koyu bir karanlığa ve geleceksizliğe hapseden AKP/MHP faşist iktidarı, diğer yandan Kürt ulusu başta olmak üzere, Alevilere, kadınlara, LGBTİ+’lara, gençlere, aydınlara, devrimci tutsaklara ve tüm ezilen toplumsal dinamiklere saldırarak toplumsal mücadeleyi bastırmaya çalışmaktadır. Kapitalist rant, sömürü ve yıkım politikaları sonucu doğa talan edilerek yok edilmektedir.

Emeğe, doğaya, kadına, sanata, iyi ve güzel olan her şeye düşman olan bu kapitalist sömürü düzenine karşı örgütlenmek ve mücadele etmekten başka bir alternatif bulunmamaktadır. Kapitalist sömürü düzenine olan öfkemizi haykırmak ve sosyalizm bayrağını daha da yükseltmek için 1 Mayıs’ta sokakları zapt ederek alanlara akalım.

Kapitalist sömürü düzenine karşı 1 Mayıs’ta SMF saflarına!

İşçi ve emekçi hareketinin ivme kazandığı, tüm baskı ve saldırılara karşın toplumsal mücadelenin yükseldiği, 8 Mart ve Newroz’da milyonların öfkesinin alanlara taştığı bu tarihsel kesitte 1 Mayıs’ta sokakları zaptederek alanlara akmak, açlığa, yoksulluğa, zamlara ve sefalete karşı örgütlü mücadeleyi yükseltmek için tüm halkımızı SMF saflarında 1 Mayıs alanlarına çağırıyoruz.

Açlığa, yoksulluğa, zamlara ve sefalete karşı 1 Mayıs’ta alanlara!

Faşizme ve sömürüye karşı 1 Mayıs’ta alanlara!

Rant ve talan uğruna doğanın yıkımına karşı 1 Mayıs’ta alanlara!

Kürt ulusuna yönelik topyekûn imha, inkar ve asimilasyon saldırılarına karşı 1 Mayıs’ta alanlara!

Tüm ezilen milliyet, inanç ve cinsiyetlerin tam hak eşitliğini haykırmak için 1 Mayıs’ta alanlara!

Kadına yönelik şiddet ve katliamlara dur demek için 1 Mayıs’ta alanlara!

LGBTİ+’lara karşı uygulanan şiddet, nefret ve ayrımcı politikalara karşı 1 Mayıs’ta alanlara!

Hapishanelerde devrimci tutsaklara yönelik saldırılara karşı çıkmak ve tutsakların sesine ve çığlığına ortak olmak için 1 mayısta alanlara!

Parasız, bilimsel, anadilde eğitim ve demokratik, özerk üniversite mücadelesi için 1 Mayıs’ta alanlara!

Emperyalist işgal ve gerici savaşlara karşı 1 Mayıs’ta alanlara!

Kapitalist barbarlığa karşı sosyalizm bayrağını yükseltmek için 1 Mayıs’ta alanlara!

Özgür bir dünya için 1 Mayıs’ta alanlara!

 

SOSYALİST MECLİSLER FEDERASYONU

17 Nisan 2022