Devrimci Demokratik Yerel Yönetimler-Avrupa Seçim Komisyonu; Frankfurt’ta Kitle Toplantısı Gerçekleştirdi

Toplantının gündemlerine bağlı olarak, yerel yönetimlerin önemi üzerine doyurucu kapsamlı sunumlar yapıldı. “Söz-Yetki-Karar Dersim Halkına” sloganı ile şekillenen Devrimci, Halkçı Yerel yönetimler anlayışının mevcut sistemden köklü kopuşu üzerinde durularak, 31 Mart yerel seçimleri ve politikamız üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Diğer Dost Devrimci güçler ile ittifak politikalarına ve neden ayrı düşüldüğünde ilişkin yürütülen süreç ile ilgili kapsamlı açıklamalar yapıldı. Yerel seçimler ile parlamento seçimleri arasındaki fark değerlendirme ve kıyaslama yapılarak; yerel yönetim seçimlerinin, bire bir halkla karṣı karṣıya gelen yöneticilerin seçilmesini saḡladıḡı için önemli olduḡu, halkın yönetime ortak edilmesinde ve halkın bizzat kendi kendisini yönetmeyi öḡrenmesinde çok önemli bir rol oynadıḡı, Yerel yönetimlerde, halkın kendi yöneticilerini bizzat kendilerinin seçtiḡi ve aynı zamanda hizmet süresi boyunca denetleyebileceḡi, iyi veya kötü olup-olmadıḡına dair deḡerlendirmelerini yapıp yönetime yansıtabileceḡi alanlar olduğunun altı çizilerek, buralarda kitlelerin, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal sorunlarının halkla birlikte tartıṣılarak ortak kararların alınabileceḡi alanlar olması, dolayısıyla toplumsal deḡiṣimlerin yaṣanmasında önemli bir rol oynama potansiyeli barındırması bakımından da önemli olduğunun altı önemle çizildi.

Sosyalist yerel yönetimlerde, belediye başkanları sadece birer organizatör olup, Halk Meclislerine tabidirler. Kararlar Halk Meclis’lerinde alınarak, halk doğrudan yönetime katılmakta ve söz sahibi olmaktadır. Özellikle de DERSİM özgülünde Daha önce Hozat, Mazgirt, geçen dönem ise Ovacıkta uygulanan model bunun en somut örnekleri olarak teveccüh görmektedir denilerek sunum devam ettirildi.

Devamında; Seçim Komisyonunun kuruluş amacı ve yürüteceği çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılarak, Avrupa’da yapılacak olan siyasal tanıtım kampanyaları, halk toplantıları, paneller ve medya çalışmalarına yönelik planlamalar paylaşılarak toplantı sonuçlandırıldı.