Dersim #AşağıBakmayacağız Diyenlerin İradesini Selamladı.

Dersim Emek ve Demokrasi Güçleri, polisin engelleme girişimlerine karşı Boğaziçi’ne atanan kayyum rektör Melih Bulu’ya karşı direnen Boğaziçili öğrenci ve akademisyenlere destek açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada Dersim’de tedbir adı altında sürekli hale getirilen OHAL uygulamalarına değinilerek “Burjuva iktidar artık kendi hukukuna da uymamaktadır. Bölgede de Van Ve Dersimde de tedbir adı altında OHAL uygulamaları devam ediyor.” İfadelerini kullandı.

“Burjuva iktidar artık kendi hukukuna da uymamaktadır”

Dersim Emek ve Demokrasi Güçleri adına basın metnini SMF’li Hıdır Yıldız okudu, Yıldız, “Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin, kendilerine dayatılan bir uygulamaya boyun eğmeme eylemleri devam ediyor ve yaygınlaşıyor.” İfadelerini kullanarak, “. Bu haklı eylem “dini değerlere saygısızlık yapıldığı” haberleriyle karartmaya çalışılırken onca istemezliğe ve ret gösterilerine karşın ulufeyi kutsayarak yerinde durmakta inat eden “rektör“ün davranışına söz edilmemektedir. Gözaltına alınan 159 öğrenciye polis sopasıyla boyun eğdirilmeye çalışılması ise, iktidar ve banka havuzundan beslenen propaganda makinesine göre “güven huzuru sağlamaya yönelik demokratik tedbir”dir! Denmektedir. Burjuva iktidar artık kendi hukukuna da uymamaktadır. Bölgede de Van Ve Dersimde de tedbir adı altında OHAL uygulamaları devam ediyor.” dedi

“Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin, kendilerine dayatılan bir uygulamaya boyun eğmeme eylemleri devam ediyor ve yaygınlaşıyor” diyen Yıldız, basın açıklamasının devamında şunları söyledi;

Tunceli İl Valiliğinin 5442 sayılı İl idaresi kanunu 11/A,11/C Maddeleri ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanun hükümleri ile İl Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararlar kapsamında 27/01 2021-25.02.2021 tarihleri arasında Her türlü basın açıklaması miting ve toplantı gösteri yürüyüşü konser, stand oturma eylemi el ilanı bildiri broşür dağıtmak, afiş ve poster açmak yasaklanmıştır.

 Anayasanın 34. Maddede “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.” şeklinde vücut bulan anayasal hakkın hukuki dayanağı olmadan kısıtlanması ve akabinde kolluk tarafından herhangi yasal bir dayanağı olmaksızın keyfi şekilde vatandaşlara talimatlar verilip ardından gözaltına alınması demokratik bir hukuk devletinde asla yeri olmayacak muamelelerdir.

İfade özgürlüğü ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ile ilgili olarak AİHS’in 10. ve 11. maddelerinin uygulanması noktasındaki birçok içtihadında, her kanun dışı durumun, toplantı ve gösteri özgürlüğüne müdahale gerekçesi olamayacağı ve bu müdahaleyi haklı göstermeyeceği, toplantı düzenleme özgürlüğünün, demokratik toplumlarda korunması gereken temel haklardan olduğunu, bir toplumu toplum yapan değerlerden olduğu ve bu nedenle de bu hakkı sınırlamaya yönelik müdahalelerin çok dar yorumlanması gerektiği, bu tür toplantılarda gerekli hoşgörünün gösterilmesi, toplanma özgürlüğü ve bu özgürlük çerçevesinde düşüncelerini ifade etme hakkının,  demokratik toplumun temel özelliklerini teşkil ettiği, şiddete teşvik ya da demokratik ilkelerin reddi dışında –bazı görüşler ya da kullanılan ifadeler resmi mercilerin gözünde ne kadar sarsıcı ve kabul edilemez görünebilse de– toplanma ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik, koruyucu tedbir niteliğinde olan radikal önlemlerin demokrasiye zarar vermekte olduğu, hukukun üstünlüğüne dayanan demokratik toplumlarda, barışçıl yöntemlerle toplanma özgürlüğünün uygulanmasının öneminin altını çizmiştir. (Djavıt An – Türkiye davası, Başvuru numarası: 20652/92, Paragraf 56; benzer yorum için bakınız: Disk ve Kesk – Türkiye davası, Başvuru numarası: 20 / 38 , ya Ataman – Türkiye davasında, [Başvuru no:74552/01 Pekaslan ve diğerleri – Türkiye kararında [Başvuru numarası: 4572/06 ve 5684/06]Güneri ve diğerleri – Türkiye davası, Başvuru numarası: 42853/98,   43609/98 ve 44291/98, Paragraf 76]

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu 2020 7598 no’lu başvuruya 16. 12. 2020 tarihinde 2020789615-S2098197 sayı numarası ile verdiği yanıtta “22 Haziran 2020 tarihinde baro başkanlarına yönelik gerçekleştirilen kolluk müdahalesinin, “toplantı ve ifadeyi açıklama özgürlüğünün” ihlaline yol açtığı iddiası açısından BAŞVURUNUN KABULÜNE karar vermiştir.

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin, dayatılan bir uygulamalar AİH Sözleşmesinin 5.6.7.10.11.46. Maddesi ve Anayasanın 17.19.25.34.36.38.90. Ve 138. maddeleri uyarınca AİHS’ ne ve AİHM’nin ve AYM’nin yerleşik içtihatlarına ve yasalara aykırıdır.

İktidar ve yandaşlarının Kendilerinin yaptığı her türlü kongre, afişi pankart ve her türlü etkinlik kimyası, biyolojisi ve fiziğine aykırı olmayan bu uygulamalara karşı biz aşağıda imzacı kurumlar;

Geçmişte olduğu gibi bugün de, hukuka aykırı tüm işlem ve eylemlerin karşısındayız. Suç oluşturmayan demokratik haklarını kullanan vatandaşlara karşı her türlü baskının son bulmasını ve Herkesin, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını sahiplenmesini İstiyoruz.

İmzacı kurumlar

Halkların Demokratik Partisi Dersim İl Örgütü, Emek Partisi Dersim il örgütü, Ezilenlerin Sosyalist Partisi , Sosyalist Meclisler Federasyonu, Partizan, Emek ve Özgürlük Cephesi, Dersim Barosu, EĞİTİM SEN, SES, BES, TÜMBELSEN Dersim Şubeleri, DİSK Genel İş Dersim Şubesi, İnsan Hakları Derneği Dersim Şubesi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Demokratik Alevi Derneği, Dersim Yenigün Kadın Dayanışma Derneği, Dersim Kadın Platformu, Dersim Kültür ve Doğa Derneği, Dersim Sanat İnisiyatifi, Arıcılar Birliği.